IBCLC Laktációs Szaktanácsadók Magyarországi Csoportjának Szabályzata

A "Szoptatásért" Magyar Egyesület IBCLC Laktációs Szaktanácsadók Magyarországi Csoportjának tagjai az egyesület IBCLC végzettségű és érvényes működési engedéllyel rendelkező laktációs szaktanácsadói, akik írásban nyilatkoznak arról, hogy a csoport szabályzatát elfogadják. A csoport célja a laktációs szaktanácsadói végzettség elismertetése és meghonosítása, az akkreditáció hazai feltételeinek kidolgozásában való együttműködés. A csoport látja el a laktációs szaktanácsadók érdekvédelmét, valamint szervezi és felügyeli az egyesület oktatási, továbbképzési és nemzetközi laktációs szaktanácsadói vizsgára való felkészítésének tevékenységét, az egyesület kiadványainak végső jóváhagyását, esetenként a kiadványok szövegének összeállítását. A csoport tagjainak nevei és elérhetőségei a csoport honlapjára (ibclc.hu) felkerülnek.

A csoport tagjainak jogai és kötelezettségei

A csoport tagjai kötelesek:

A csoport tagjai jogosultak:

 • a csoport vezetőjének megválasztásáról szavazni;
 • javaslatokat és indítványokat tenni;
 • véleményt nyilvánítani a csoport működésével kapcsolatban;
 • az egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit igénybe venni;
 • érdekvédelemre;
 • folyamatos kapcsolattartásra a csoport levelezőlistáján keresztül;
 • a csoport többi tagjával szakmai konzultációt kezdeményezni.

A tagsági viszony megszűnik:

 • a működési engedély érvényességének lejártával;
 • a kilépés írásbeli bejelentésével;
 • a tagdíj megfizetésének elmulasztása esetén a tagdíjfizetés esedékességétől számított egy év elteltével;
 • kizárással. A csoportból kizárható az a tag, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, illetőleg, ha a csoport céljával, szellemiségével vagy jelen szabályzattal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. A kizárási eljárás részleteit az egyesületi alapszabály tartalmazza.

A csoport vezetője:

 • A csoport vezetőjét a csoport tagjai egyszerű többséggel, titkos szavazással választják meg.
 • A csoport vezetőjének csak legalább egyszer már recertifikált IBCLC laktációs szaktanácsadó választható meg.
 • Megbízatása két évre szól.
 • A csoport vezetője az egyesület elnökségének is tagja.

Vegyes rendelkezések:

 • A csoport tagjai ellen irányuló panasz esetén az egyesület Etikai Bizottsága illetékes.
 • Minden itt nem szabályozott kérdésben az egyesület közgyűlése dönt.

Ezt a szabályzatot az egyesület közgyűlése 2011. november 5-én elfogadta, majd pedig a 2013. február 16-án módosította.