IBCLC laktációs szaktanácsadók etikai kódexe

Preambulum

A laktációs szaktanácsadói szakmának és az ellátottak körének egyaránt érdeke, hogy az IBCLC-k egy elfogadott Etikai kódex szerint lássák el feladatukat. Az Etikai kódex az, ami tartalmazza a laktációs szaktanácsadó hatáskörét és magatartási szabályait, azt az iránymutatást, ami alapján a laktációs szaktanácsadó a munkáját végzi. Jelen etikai alapelvek a hivatás útmutatóját képezik és körvonalazzák a laktációs szaktanácsadó elhivatottságát és kötelességeit saját magával, klienseivel, kollégáival, a társadalommal és az egész szakmával szemben.

A vizsgarendszer létrehozásával és érvényesítésével, valamint az általa megszabott követelményeknek eleget tevő jelöltek számára a nemzetközi bizonyítvány kiadásával az IBLCE vizsgabizottság célja, hogy segítséget nyújtson az társadalom egésze számára az egészség, a biztonság, és jóllét biztosításához. Az IBLCE vizsgabizottság elfogadta ezt az Etikai kódexet, ami minden IBCLC-re nézve kötelező érvényű.

A hivatásgyakorlás etikai alapelvei

Az IBCLC-k oly módon kötelesek tevékenységüket végezni, hogy annak során klienseik érdekeit mindig szem előtt tartsák és megvédjék, megőrizzék a köz bizalmát a kompetenciájukba tartozó tevékenységek gyakorlását illetően, és szakmájuk hírnevét és elismertségét növeljék.

Az IBCLC személyesen felel tevékenységéért és saját szakmai felelősségének gyakorlása mellett:

Olyan objektív szakmai ellátást nyújt, amely megfelel az egyén speciális szükségleteinek és értékeinek.

Kerüli a faji, hitbeli, vallási, nemi, szexuális orientáltság, kor és nemzeti hovatartozás szerinti megkülönböztetést.

A szakma iránti elhivatottságának lelkiismerete szerint teljes mértékben eleget tesz.

Életvitelében őszinte, becsületes és korrekt.

Az érdekellentétet, összeférhetetlenséget jelentő helyzeteket kerüli, miközben a laktációs szaktanácsadói szakma célkitűzéseit megvalósítja, integritását fenntartja.

Bizalmasan kezeli az információkat.

Tevékenysége tudományos alapelveken, kurrens kutatási eredményeken és információkon alapul.

Felelősséget vállal tevékenységéért, elfogadja saját személyes felelősségét a tevékenységén belül.

Tudatában van a képzettségének megfelelő kompetenciahatárainak és ezen belül hozza meg szakmai döntéseit. Ez az alapelv magába foglalja azt is, hogy adott esetben szakmai konzultációt vesz igénybe, illetve megfelelő szakemberhez irányítja kliensét.

A nyilvánosságot és a kollégákat tényeken alapuló információk felhasználásával tájékoztatja szolgáltatásairól. Az IBCLC nem hirdetheti magát valótlan vagy félrevezető információkat tartalmazó módon.

Megfelelő információt nyújt ahhoz, hogy kliensei képesek legyenek saját, ún. informált döntésüket meghozni.

Oly módon nyújt információt a megfelelő termékekről, hogy az se valótlan, se félrevezető ne legyen.

Nevének használatát csak abban az esetben engedélyezi, hogy igazolja a laktációs szaktanácsadói szolgáltatást, amennyiben valóban ő maga végezte a szolgáltatást.

A szakmai képesítéseinek, minősítéseinek megfelelő címeket pontosan és megfelelő módon használja, az IBCLC megjelölést csak akkor használja, amennyiben az aktuálisan érvényes, azt az IBLCE vizsgabizottság hivatalosan jóváhagyta, illetve ha megfelel minden követelménynek ami az első vagy a meghosszabbított minősítés elnyeréséhez szükségesek. Fegyelmi eljárást von maga után, amennyiben az IBCLC az IBLCE vizsgabizottság követelményeinek megsértésében másoknak segít, illetve amennyiben egy másik személyt az IBCLC cím jogosulatlan használatához segít hozzá.

Jelenti a megfelelő személynek vagy hatóságnak, ha azt észleli, hogy kollégái egészsége és biztonsága veszélynek van kitéve, mivel ezen körülmények a tevékenység és az ellátás színvonalát veszélyeztethetik.

Visszautasít mindenféle klienseitől származó ajándékot, vagy egyéb szívességet, ami úgy értékelhető, hogy ennek révén a kliens megkülönböztetett figyelmet, vagy más előnyt remél.

Nyilvánosságra hoz minden anyagi vagy más természetű érdekellentétet, összeférhetetlenséget, melyek a tevékenységével kapcsolatos releváns termékeket vagy szolgáltatásokat biztosító szervezetekkel kapcsolatosan merülnek fel. Biztosítja ily módon azt, hogy szakmai döntéshozatalát nem befolyásolja semmiféle anyagi érdek.

Megalapozott információkat közöl és az ellentmondásos információkat személyes előítéletektől mentesen értelmezi; elismerve, hogy különböző nézetek lehetnek jelen legitim módon ugyanazon kérdés tekintetében.

Önként visszavonul szakmai tevékenységétől, amennyiben kóros szerhasználóvá válik (szenvedélybetegség); a bíróság mentálisan alkalmatlannak ítélte; vagy fizikai, érzelmi illetve mentális alkalmatlansága oly módon befolyásolja tevékenységét, hogy az klienseinek kárára válhat.

Az anya beleegyezését kéri, amennyiben az anya és/vagy gyermeke(i) fényképét, hangfelvételét, videofelvételét oktatási vagy szakmai célokra szeretné felhasználni. Fegyelmi eljárás alá vonható: amennyiben az adott ország törvényeinek értelmében bűntettet hajt végre, amely bűncselekménynek vagy vétségnek minősül, melynek alapvető oka a tisztességtelenség, és ami a laktációs szaktanácsadói tevékenységgel is összefüggésbe hozható; amennyiben egy állam, tartomány/megye vagy más helyi hatóságok fegyelmi eljárást indítottak ellene és legalább az eljárás egyik alapja ugyanaz vagy lényegét tekintve azonos ezekkel az alapelvekkel; amennyiben jogsértést vagy jogellenes cselekedetet követ el, ami közvetlenül kapcsolatba hozható a szakmai tevékenységével és amelyet a megfelelő hatáskörrel rendelkező bíróság, engedélyezési hivatal vagy valamely állami szervezet mondott ki, vagy amennyiben megsérti az IBLCE vizsgabizottságnak a szabálysértés ideje alatt hatályban lévő Etikai Kódexében megfogalmazott alapelveit.

Elfogadja azon kötelezettségét, hogy az ezen Etikai Kódexben megfogalmazottak megtartásával védje a közösséget és a szakma becsületét, valamint hogy a Kódex vélhető megszegését megfelelő módon jelentse az IBLCE vizsgabizottság számára.

A tanácsadás megkezdése előtt köteles a kliens beleegyezését kérnie, hogy a szakmai véleményét megoszthassa a kliens orvosával, vagy más egészségügyi ellátójával.

Az IBCLC-k kötelesek betartani az Anyatejet Helyettesítő Készítmények Marketingjének Nemzetközi Kódexének előírásait és határozatait, amelyek az egészségügyi dolgozókra vonatkoznak.

Köteles nyomon követni, elismerni és tiszteletben tartani a szellemi termékek tulajdonjogát, amelybe beletartoznak - de azt ki nem merítik - a szerzői jogok (írott anyagokra, fényképekre, diákra és más illusztrációkra vonatkozók), védjegyek, szolgáltatások és szabadalmak.

(©IBLCE - Elfogadva 2004. December 1-jén)

2011. november 1-jétől az új, "Az IBCLC Laktációs Szaktanácsadók Szakmai Viselkedési Kódexe" érvényes.