Az IBCLC laktációs szaktanácsadók szakmai viselkedési kódexe

Hatályos: 2011. november 1. napjától
Felváltja: a 2004. December 1-jén hatályba lépett IBCLC laktációs szaktanácsadók etikai kódexét
A Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság® (International Board of Lactation Consultant Examiners®; IBLCE®) (továbbiakban: IBLCE) az egész világon megtalálható hatósági szerv, amely minősítést ad ki a laktáció és a szoptatás területén dolgozó szakembereknek.
Az IBLCE alapításának célja a közegészség, közjólét és közbiztonság védelme, amelyeket a nemzetközileg elismert, a laktáció és a szoptatás területét felölelő IBLCE vizsga által minősített szaktudás biztosít. A sikerrel vizsgázó jelöltekből IBCLC laktációs szaktanácsadó, azaz “a Nemzetközi Vizsgabizottság által minősített laktációs szaktanácsadó” (International Board Certified Lactation Consultant) lesz.
Az IBCLC laktációs szaktanácsadó alapvető fontosságú feladata az anyák és gyermekek védelme, ami szervesen kapcsolódik Az anyatejet helyettesítő készítmények marketingjének nemzetközi kódexe (International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes) alapelveihez és céljához, továbbá az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ide vonatkozó határozataihoz.
Preambulum
Az IBLCE támogatja az emberi jogok alapelveinek széles spektrumát, melyeket számos nemzetközi dokumentum részletez, miszerint minden embernek joga van az elérhető legjobb egészséghez. Ezen kívül az IBLCE kijelenti, hogy minden anyának és minden gyermeknek joga van a szoptatáshoz. Ennek értelmében az IBLCE arra biztatja az IBCLC laktációs szaktanácsadókat, hogy az etikailag helyes viselkedés legmagasabb szintű színvonalát tartsák fenn, amint az, az alábbi dokumentumokban felvázolásra került:
Az Egyesült Nemzetek Egyezménye a Gyermekek Jogairól (United Nations Convention on the Rights of the Child)
Az Egyesült Nemzetek egyezménye a nők elleni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról (12. cikkely) (United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
az Orvosi Szakmai Társadalom Tanácsa (Council of Medical Specialty Societies), Kapcsolattartás a vállalatokkal kódex (Code for Interactions with Companies)
Szakmai tevékenységük irányítása szempontjából minden IBCLC laktációs szaktanácsadó és közösség — melyet szolgálnak — legfőbb érdeke, hogy a Szakmai viselkedési kódex létrejött. A Kódex:
informálja mind az IBCLC laktációs szaktanácsadót, mind a közösséget az elfogadható viselkedés minimum színvonaláról.
leírja azt az elhivatottságot, amely az IBCLC vizsgát igazoló iratok minden tulajdonosától elvárható.
minden IBCLC laktációs szaktanácsadó számára biztosítja az alapvető feladataik ellátásához szükséges háttérinformációt.
döntési alapul szolgál az állítólagos kötelességmulasztásra vonatkozóan.
Meghatározások és értelmezések
Jelen dokumentumra, Az IBCLC laktációs szaktanácsadók szakmai viselkedési kódexére, a továbbiakban a CPC rövidítés utal.
AZ IBCLC laktációs szaktanácsadó teljes mértékben eleget tesz az IBLCE fegyelmi eljárásokban foglaltaknak.
A CPC Kódexben foglaltak szerint a „kellő gondosság” kifejezés arra vonatkozik, hogy az IBCLC laktációs szaktanácsadó a rávonatkozó szabályoknak megfelelően a méltányos színvonalú ellátáshoz ragaszkodjon, amikor tevékenysége során bármilyen módon másokat veszélyeztethet.
A „szellemi tulajdon” kifejezés (2.5 számú alapelv) a szerzői jogra (nyomtatott vagy elektronikus dokumentumok, kéziratok, fényképek, diák és illusztrációk), védjegyekre, szolgáltatási és minősítési védjegyekre, valamint szabadalmakra vonatkozik.
A 3.1 számú alapelvben meghatározott „tartózkodik bárminemű információ kiadásától” kijelentés alól kivételt képez az az eset, amikor az IBCLC laktációs szaktanácsadó a megkívánt mértékben információt adhat ki:
annak érdekében, hogy eleget tegyen a törvénynek, bíróságnak vagy a közigazgatási rendnek, valamint jelen CPC Kódexben foglaltaknak;
annak érdekében, hogy védje a klienst, és a megfelelő személyekkel vagy jogi személyekkel történő konzultáció során megtegye a helyes lépéseket, amikor ésszerű meggyőződése szerint a kliens nem képes megfelelőképpen cselekedni saját maga és gyermeke legjobb érdekeit szem előtt tartva, melyből kifolyólag veszélyeztetettség kockázata állna fenn;
akkor, amikor bírósági eljárás során felperesi illetve alperesi pozícióban képviseli saját magát és a klienst, amikor büntető- vagy polgárjogi eljárás folyik ellene olyan helyzetben tanúsított magatartása miatt, amelyben a kliens is érintett, illetve:
akkor, amikor a kliense számára nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos vádakra kell válaszolnia bárminemű eljárás során.
A „jogsértés” olyan cselekedet, amely törvényes ugyan, de nem megfelelően végrehajtott (nem szándékos jogsértés), míg a „jogellenes cselekedet” törvényellenes cselekedetet jelent (szándékos jogellenes cselekedet).
A Szakmai viselkedési kódex alapelvei
A CPC Kódex nyolc alapelvet fogalmaz meg, ami minden IBCLC laktációs szaktanácsadótól megkívánja, hogy:
olyan szolgáltatást nyújtson, amely a szoptatást védi, elősegíti és támogatja.
a kellő gondosság elve alapján járjon el.
titoktartási kötelezettséget tartson fenn kliensei vonatkozásában.
az egészségügyi gondozó team többi tagja felé pontosan és a teljesség igényével informáljon.
független szakmai döntést hozzon és kerülje az érdekellentéteket.
személyes integritását fenntartsa.
fenntartsa a tőle elvárt szakmai színvonalat.
megfeleljen az IBLCE fegyelmi eljárásának.
Az IBCLC laktációs szaktanácsadó személyesen felel azért, hogy következetesen betartja a CPC Kódexet, amivel a kliens érdekeit védi és erősíti a közősség bizalmát.
1. számú alapelv: Szolgáltatás biztosítása, mely védi, elősegíti és támogatja a szoptatást
Minden IBCLC laktációs szaktanácsadó:
1.1 eleget tesz szakmai kötelezettségének az anyákkal történő munkája során oly módon, hogy teljesíti az anyák szoptatással kapcsolatos igényeit.
1.2 a kliens egyéni igényeinek megfelelő gondozást nyújtja, amely szervesen illeszkedik az adott kultúrába a rendelkezésre álló leghelytállóbb információk alapján.
1.3 megfelelő és pontos információt nyújt ahhoz, hogy a kliens képes legyen ún. informált döntést hozni.
1.4 pontos, teljes körű és objektív információt közöl a kereskedelmi termékekről (ld. 7.1 sz. alapelv).
1.5 információközlése részrehajlástól mentes.
2. számú alapelv: A kellő gondosság elvének gyakorlása
Minden IBCLC laktációs szaktanácsadó:
2.1 hatáskörének határain belül végzi tevékenységét.
2.2 az egészségügyi ellátó team többi tagjával együttműködik annak érdekében, hogy egységes és átfogó ellátást biztosítson.
2.3 felelős és felelősségre vonható személyes viselkedéséért és tevékenységéért.
2.4 betartja az alkalmazandó törvényeket, ideértve azokat, amelyek a laktációs szaktanácsadói működés szabályozására vonatkoznak.
2.5 tiszteletben tartja a szellemi tulajdonjogokat.
3. számú alapelv: Titoktartási kötelezettség fenntartása a kliens vonatkozásában
Minden IBCLC laktációs szaktanácsadó:
3.1 tartózkodik bárminemű információ kiadásától, melyet a szakmai kapcsolat során szerzett, kivételt képez az az eset, amikor a kliens egészségügyi ellátó team-jének egyik tagjáról van szó, illetve olyan egyéb személyekről és jogi személyekről, akikre/amelyekre vonatkozóan a kliens beleegyezését adta az adatszolgáltatáshoz, kivéve a CPC Meghatározások és értelmezések részében foglaltak szerint.
3.2 tartózkodik a fényképezéstől, hang- illetve videofelvétel készítésétől, amelyen az anya és gyermeke szerepelnek — bárminemű céllal is készüljenek a felvételek —, kivéve azt az esetet, amikor az anya előzetes írásbeli engedélyt adott saját maga és gyermeke nevében.
4. számú alapelv: Pontos és teljes információátadás az egészségügyi ellátó team többi tagja felé
Minden IBCLC laktációs szaktanácsadó:
4.1 a tanácsadás megkezdése előtt kéri a kliens beleegyezését arra vonatkozóan, hogy szakmai véleményét megoszthassa a kliens egészségügyi ellátó teamjének tagjaival.
4.2 jelenti a megfelelő személynek vagy hatóságnak, amennyiben azt észleli, hogy kollégái és a kliens veszélynek vannak kitéve, ami megegyezik a 3. számú alapelvvel.
5. számú alapelv: Független szakmai döntéshozatal gyakorlása és az érdekellentétek elkerülése
Minden IBCLC laktációs szaktanácsadó:
5.1 nyilvánosságra hoz bármilyen aktuális vagy nyilvánvaló érdekellentétet, ideértve az anyagi természetű érdekeket a releváns termékekkel vagy szolgáltatásokkal, illetve szervezetekkel kapcsolatban, melyek releváns termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak.
5.2 garantálja, hogy a kereskedelmi szempontok nem befolyásolják a szakmai döntéshozatalt.
5.3 önként visszavonul szakmai tevékenységétől, amennyiben fizikai vagy mentális alkalmatlansága a kliensek kárára válna.
6. számú alapelv: A személyes integritás fenntartása
Minden IBCLC laktációs szaktanácsadó:
6.1 őszintén és korrektül viselkedik mint egészségügyi szakember.
6.2 önként visszavonul szakmai tevékenységéből, amennyiben szerhaszálóvá válik, ami befolyásolhatja tevékenységét.
6.3 megkülönböztetés nélkül kezeli a klienseket kortól, nemzeti-etnikai hovatartozástól, családi állapottól, vallástól, valamint szexuális orientáltságtól függetlenül.
7. számú alapelv: Az IBCLC laktációs szaktanácsadótól elvárt szakmai színvonal fenntartása
Minden IBCLC laktációs szaktanácsadó:
7.1 a CPC Kódexben meghatározott alpelvek szerint végzi tevékenységét.
7.2 kizárólag korrekt információt nyújt a közösség és a kollégák számára a laktációs szaktanácsadói tanácsadás szolgáltatásával kapcsolatban.
7.3. csak annak igazolására használhatja saját nevét, hogy a megrendelt laktációs szaktanácsadói szolgáltatást ő végezte el.
7.4. csak abban az esetben és az IBLCE által engedélyezett módon használja az „IBCLC” és „RLC” rövidítéseket, illetve a „Nemzetközi vizsgabizottság által minősített laktációs szaktanácsadó” és a „Regisztrált laktációs szaktanácsadó” címeket, amikor minősítése még érvényes.
8. számú alapelv: Megfelelés az IBLCE fegyelmi eljárásának
Minden IBCLC laktációs szaktanácsadó:
8.1. teljes mértékben betartja az IBLCE etikai és fegyelmi eljárásában foglaltakat.
8.2. egyetért azzal, hogy a CPC megszegése bármilyen olyan ügyet magában foglal, amelyben:
8.2.1. az IBCLC laktációs szaktanácsadót bűncselekményért elítélték az alkalmazandó jog szerint, ahol a laktációs szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatban tisztességtelenség, súlyos hanyagság vagy törvényellenes magatartás képezi az ügy lényegi részét;
8.2.2. az IBCLC laktációs szaktanácsadó ellen egy állam, tartomány vagy egyéb kormányzati szerv fegyelmi eljárást indított és legalább a fegyelmi eljárás egyik alapja ugyanaz vagy lényegét tekintve azonos jelen CPC Kódexben megfogalmazott alapelvekkel;
8.2.3. egy megfelelő hatáskörrel rendelkező bíróság, engedélyezési hivatal vagy valamely állami szervezet kimondja, hogy az IBCLC laktációs szaktanácsadó jogsértést vagy jogellenes cselekedetet követett el, amely közvetlenül összefüggésbe hozható a laktációs szaktanácsadói tevékenységgel.
Készítette: ©Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság /IBLCE/ 2011
Minden jog fenntartva
Forrás és letölthető változat